Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/tutmanik/public_html/cgi-bin/scripts/common/utilities.php on line 492 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/tutmanik/public_html/cgi-bin/scripts/common/utilities.php on line 492
Tutmanik

New? Join now!

Posts in this blog (0)

^ top

 All milla.g's posts and comments (1)

Как се изготвя и подава данъчна декларация?

Posted in milla.g on Jan 21, 2019

 

Важен документ, който засяга много голяма част от съвременното общество, е данъчната декларация. Тя представлява самоопределяне на дължимия данък върху общата данъчна основа за доходите, които са придобити през предходната календарна година. Всеки гражданин е задължен да подаде такава декларация в срок до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Въпросите, които възникват във връзка с тази декларация, са много, а най-задаваните са по какъв начин се изготвя и подава съответният документ. На първа място е необходимо човек да знае дали попада в категорията лица, задължени да попълнят и подадат декларация за доходите. Тези, които попадат в групата задължени, са:

 • данъчно задължените лица, определени с чл.6, ал.1 от ЗКПО

 • местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества

 • местните юридически лица и неперсонифицирани дружества

 • юридическите лица, които извършват стопанска дейност

 • задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване

 • чуждестранните лица, осъществяващи дейност в свободните зони по Указ № 2242

 • лица, на които се преотстъпва корпоративен данък

Как се изготвя данъчната декларация?

Документът може да бъде взет от интернет страницата на НАП, както и от всеки офис на НАП.

При попълване на отделните клетки в декларацията, трябва да се огради верният отговор – „да“ или „не“. Повече за попълване на данъчна декларация цена и срокове тук.

 1. Част първа от декларацията представлява данни за данъчно задълженото лице. Там се попълва лична информация като ЕГН, имена, адрес, телефон. Също така се отбелязва дали лицето е местно, чуждестранно, самоосигуряващо се или лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Ако е чуждестранно има и поле, в което се попълват данните за държава и населено място.

 2. Част две от данъчната декларация са данните упълномощеното лице или за законния представител. В това поле също се попълва лична информация като ЕГН, имена, адрес, телефон за връзка. Част три съответно са приложенията. Ако лицето има документи, които да приложи, има възможността да го направи. Това могат да бъдат например: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения, Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ, Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност и др.

 3. Част четвърта представлява полета, в които да се попълнят определени данни и да се изчисли данъка върху общата годишна данъчна основа. За улеснение, след тази част са посочени указания, които помагат при попълване, защото те касаят всеки един ред поотделно. Това значително улеснява процеса.

 4. Накрая данъчната декларация се подписва от данъчно задълженото лице. Има и документи, които придружават данъчната декларация и те са описани в указанията за попълване, изключително подробно.

Подаване на данъчната декларация към НАП

Подаването на декларацията е свързано с въпроса по какъв начин точно се подава. Има няколко варианта:

 1. Първият от тях е по електронен път с помощта на персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП. Освен с ПИК, може да се осъществи и чрез квалифициран електронен подпис (КЕП);

 2. Вторият начин а подаване на декларацията е като я изпратите по пощата до НАП;

 3. Tретият – на място в определени пощенски станции само срещу входящ номер;

 4. Последният начин, понякога оказващ се най-удобен за човека, е подаването на декларацията в офиса на НАП по постоянен адрес.

Подаването на данъчна декларация е задължение, което всеки гражданин трябва да изпълнява в поставените срокове и чрез начините, които са посочени. Изпълнението на задълженията от страна на всеки човек гарантира здравите устои на едно общество. 

^ top

People in this space (1)

People getting posts by email (0)
^ top

Search

^ top

Recent visitors...

offline

0 minutes ago


^ top

Categories...

Who's most interested...

Total visits here: 57

offline

57 visits


^ top
transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view